ENTOMOLÓGIA pre začiatočníkov - preparácia hmyzu.

Na preparáciu hmyzu potrebujeme niekoľko pomôcok. Na preparovanie rôznych čeľadí hmyzu je to rôzne a toto je zoznam materiálu potrebného pri preparovaní chrobákov:

Začíname
Začínajúci entomológ začne zbierať zo začiatku väčšie druhy chrobákov (alebo iného hmyzu) a tak mu niektoré veci zo zoznamu spočiatku nebude treba.
Vystačí si s kusom polystyrénu, entomologickými špendlíkmi veľkosti 2 a 3 a výškačikom.
Výškačik slúži na nastavenie výšky chrobáka na špendlíku. Slúži na to, aby boli všetky chrobáky v jednaj výške. A tiež slúži na nastavenie výšky lokalitného štítku.
Polystyrén treba hrubší - 3 až 5 cm. Dnes sa všade zatepľuje a kúsok tabule z polystyrénu nie je problém si zohnať. Ja si ju ešte obaľujem papierom. Je to z viacerých dôvodov. Povrch polystyrénu nie je ideálne hladký a tak sa môže stať, že sa pazúrik na nohe môže zachytiť a po usušení chrobáka a následnom vyťahovaní špendlíka odlomiť. Tak isto občas z chrobáka vytečú telesné tekutiny a polystyrén by zostal špinavý. Papier sa dá vymeniť.
Odmastnenie
Usmrteného chrobáka vyberieme z pilín. Na jeho odmastenie sa môže ponoriť do lekárnického benzínu, alebo čistého alkoholu (etanol). Pozor nie technický benzín, alebo benzín z čerpacej stanice, obidva sú nevhodné. Alkohol nepožívať vo väčšej koncentrácii ako 40%, treba riediť vodou. Pri vyššej koncentrácii dochádza k skrehnutiu.
Odmasťovanie v benzíne alebo alkohole trvá tri, štyri dni. Ak nechcem čakať tak dlho, môžem použiť čistý acetón. Hmyz v acetóne je odmastený do 24 hodín.
Po dlhšom skúšaní sa mi ako najlepšie nádoby na odmastňovanie ukázali prachovnice so zábrusom. Benzín sa z nich neodparuje, nenalepráva viečko, ani nijaké gumové tesnenia.
Odmasťovanie úlovkov v prachovniciach.
Po odmastení hmyz vyberieme, a treba ho znovu rozvlhčiť. Acetón spôsobí jeho úplné stuhnutie. Benzín s alkoholom tiež, ale nie v takom rozsahu. Je dobré ho dať na chvíľu do Petriho misky na rozvlhčenie.
Spôsob preparácie závisí od toho, aký druh hmyzu ideme preparovať a aký je veľký.
V nasledovných kapitolách popíšem niekoľko možností:
  1. Preparovanie veľkých chrobákov
  2. Preparovanie malých chrobákov - nalepovanie na štítky
  3. Preparovanie motýľov - samostatná kapitola, sú potrebné aj iné pomôcky ako na chrobáky.
  4. Preparovanie orthopteroidného hmyzu (koníky, kobylky, cvrčky ale aj modlivky)
  5. Preparovanie chrobákov z čeľade Meloidae - vyžadujú si špeciálnu úpravu

1. Preparovanie veľkých chrobákov

Väčšie chrobáky napichujeme priamo na špendlík. Napichujú sa do pravej krovky v hornej tretine. Jeho výšku na špendlíku upravíme podľa výškačika. Napichneme na doštičku a upravíme mu tykadlá a nohy. Tykadlá a nohy zasúvame pod chrobáka, je to kvôli tomu aby sa v zbierke neolámali. Nevystierame ich pokiaľ nechceme chrobáka ako dekoráciu.

Pozrite si video ako sa preparuje veľký chrobák.

Po vypreparovaní necháme chrobáka uschnúť. Po jeho vysušení pridáme na špendlík lokalitný štítok a poprípade aj determinačný, ak vieme o aký druh chrobáka sa jedná.
Lokalitný štítok musí obsahovať tieto údaje:

Miesto kde sa hmyz ulovil
Miesto ba malo presne popísať kde sa hmyz ulovil. Nemali by sa však uvádzať miestne názvy. Pokiaľ som jedinca ulovil priamo v obci, stačí uviesť obec. Ak som ho ulovil niekde v katastri obce zvykne sa uvádzať názov obce s príponou env. Čo znamená "v okolí obce". Tiež je dobré uviesť aspoň skratku krajiny, lebo môj úlovok môže skončiť aj mimo nášho územia a tam nebudú vedieť o aké miesto sa jedná bez tohto údaju.
Príklad na úlovok priamo v obci: SR; Trstená
Príklad na úlovok v okolí obce: SR; Žarnovica env.
Bližšie určenie pokiaľ je dôležitý habitat.
Toto nechávam na ľubovôľu každého entomológa, ale niekedy sú tieto údaje zaujímavé.
Ako príklad môžem uviesť niekoľko možností s ktorými som sa osobne stretol: severný svah vrch XY; breh rieky XY; z dreva; do pasce; na svetlo....
Dátum
Treba uviesť deň, mesiac a rok úlovku. Pokiaľ neviem presný deň, stačí uviesť rozsah dní od - do, ak som lovil napríklad do pascí.
Kto ulovil hmyz
Tu sa uvádza meno lovca a za meno sa napíše skratka leg., čo znamená LEGIT po latinsky ulovil.

Keď je hmyz vypreparovaný, uschnutý a má príslušné lokalitné údaje, môžem ho zaradiť do škatule k ostatným, kde si počká na určenie, pokiaľ som ho neurčil hneď.

2. Preparovanie malých chrobákov

Malé chrobáky sa nalepujú na papierové štítky. Vzhľadom na ich veľkosť je problém s ich preparáciou. Treba im vystrieť nohy, tykadlá a takto pripraveného chrobáčika nalepiť na štítok.
Samému mi dlho trvalo kým som prišiel na techniku ako dosiahnuť pekný vzhľad nalepeného chrobáčika. Postupov je veľa. Problém je ako zafixovať chrobáčika počas vystierania nožičiek aby sa netočil, nešmýkal po podložke a nožičky sa dali ľahko vystrieť.
V staršej literatúre sa spomínali rôzne sklíčka ktorými sa chrobáčik pritlačil k podložke. Nevýhodou je, že pokiaľ bol mäkký tak ho sklíčko mohlo rozpučiť, ak sa silnejšie zatlačilo. Tvrdšie a oválne kusy zase vystreľovali spod sklíčka a potom sa už niekde na koberci v miestnosti nedali nájsť. Problém je v tom, že chrobáčika treba pritlačiť tak, aby jedna jeho polovica trčala spod sklíčka a preparačnou ihlou sa dali nožičky povystierať. Sám som vyskúšal túto metódu a neosvedčila sa mi. Pýtal som sa priateľov entomológov ako postupujú oni.
Jeden mi radil prilepiť chrobáčika chrbtom o podložku a po vystretí nôh, ho zase odlepiť. Vyskúšal som, ale ani toto nebolo dobré.
Ďalší vystierajú nohy vlhkým štetcom a potom lepia aj nohy o papierik, čo tiež nie je dobré.

Nakoniec som náhodou prišiel na výbornú techniku:
Ako preparačnú podložku som použil kúsok bielej peny, ktorá sa používa na dno entomologických škatúľ s rozmermi cca 10x15cm. Ako prítlačnú časť som použil hranolček z toho istého materiálu s rozmermi 1x1x2cm. Do hranolčeka som zabodol obojstranne nabrúsený entomologický špendlík tak, aby z neho trčal max. 1cm. A to je všetko.

Entomologická preparačná podložka.

Na podložku sa položí chrobáčik hore nohami a hranolčekom sa zafixuje polovica tela. Vzhľadom na mäkkosť a poddajnosť materiálu nehrozí jeho rozpučenie ani vyšmyknutie. Chrobáčik drží pekne v polohe, akú potrebujem a veľmi rýchlo a jednoducho mu viem vystrieť nohy a tykadlá.


Entomologická preparačná podložka. Entomologická preparačná podložka.

Ďalej je to už jednoduché.
Napichnem na špendlík štítok príslušnej veľkosti, nastavím jeho správnu výšku na výškačiku.
Kvapnem na štítok kvapku lepidla, tak veľkú aby nezalepila nohy chrobáčika.
Chrobáčika prevrátim na nohy a vlhkým štetcom ho prenesiem na štítok a priložím ho zadnou časťou na kvapku lepidla.
Dorovnám nožičky a tykadlá, po zaschnutí lepidla a je to hotové.


Posledná aktualizácia: 1.8.2018